(2024/04/15)   دوشنبه 27 فروردین 1403

خدمات الکترونیک پرکاربرد

اخبار و اطلاع‌رسانی

3.3
مساحت
شهرستان بندر سیریک (1395) (هزارکیلومترمربع)
46
برآورد جمعیت
شهرستان بندر سیریک (هزارنفر)
100
میانگین گردشگر
(هزارنفر)