(2022/06/13)   دوشنبه 23 خرداد 1401

خدمات الکترونیک پرکاربرد

اخبار و اطلاع‌رسانی

3.3
مساحت
شهرستان بندر سیریک (95) (هزارکیلومترمربع)
46
برآورد جمعیت
شهرستان بندر سیریک (هزارنفر)
100
میانگین گردشگر
(هزارنفر)